Info

Meedoen en  lid worden

Wilt u zelf ondervinden wat wij verstaan onder verantwoord bewegen en sporten en  tegelijkertijd plezier hebben, dan kunt u twee keer gratis met ons meedoen voordat u lid wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of penningmeester van de vereniging via:

Sjaak Vondenhoff (voorzitter)                 030 243 76 68

Henk Lingeman (penningmeester)        06 167 873 64

of via

via info@HartSportclubUtrecht.nl

.

S.O.B.’87

.

Sportavonden (Seizoen 2023 /2024)

September               2023              4, 11, 18, 25

Oktober                    2023              2, 9, 16, 23, 30

November                2023              6, 13, 20, 27

December                2023              4, 11, 18

Januari                      2024              8, 15, 22, 29

Februari                    2024              5, 12, 19, 26

Maart                        2024              4, 11, 18, 25

April                           2024              8, 15, 22, 29

Mei                            2024              6, 13, 27

Juni                            2024              3, 10, 17, 24

S.O.B.’87

.

Voor de leden

Verjaardagskalender

Januari          15       W. v.d. Kallen                      Februari        26       R. Wilschut

                        16       S. Vondenhoff

                        21       T. Hollenberg                     

                        22       I. Pruijssers

Maart            6          L. Pang-Atjok                      April              10       P. Vink

                                                                                                          18       J. Berends

                                                                                                          25       C. Huiding

                                                                                                          28       N. Lentjes

Mei                                                                           Juni                9         H. Lingeman

                                                                                                          12       T. Hahn

                                                                                                          16       T. Manten

                                                                                                          20       K. Wiersema

Juli                                                                          Augustus      17       W. Oudhof

September   2          M. v.d. Hoeven                 Oktober        25       R. Klompenhouwer

                        2          C.  v. Brummelen

                        27       J. Jacobs

November    13       J. Ros                                     December    2         B. Ebben

                                                                                                          22       Vielvoye

S.O.B.’87

.

Aanwezig: T. Hollenberg, C. Huiding, W. v.d. Kallen, R. Klompenhouwer, H. Lingeman, Th. Manten, M. Vielvoye, S. Vondenhoff, K. Wiersema, R. Wilschut, L. Pang-Atjok

Afwezig met kennisgeving: J. Berends, J. Jacobs, Teun Hahn, J. Ros, Ingrid,  Pruijssers, B. Ebben, N. Lentjes

1          Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2          Ingekomen stukken

Op verzoek van Jan Ros heeft hij een gesprek gehad met Sjaak. Jan gaf te kennen te       willen stoppen met sporten. Sjaak vond dit niet zo’n goed idee en heeft Jan het voorstel gedaan dat Jan stopt met sporten maar dat hij geregeld naar de trainingsavond komt om zo ook onder de mensen te blijven. Jan heeft dit aanbod met beide handen aangenomen.

3          Notulen vergadering 2023

De notulen van de vergadering van 2023 worden onder dankzegging aan de notulist ( Ingrid) goedgekeurd.

4           Mededelingen van het bestuur.

Deze avond wordt genotuleerd door Corrie Huiding, zij neemt deze taak eenmalig over van Ingrid Pruijssers die op een Mini Honeymoon naar Engeland is. Aangeboden door haar echtgenoot.

5          Financieel jaarverslag

De penningmeester Henk Lingeman geeft een toelichting op de jaarcijfers die ter plekke zijn overhandigt aan de deelnemers.  Het aantal leden van de vereniging is op dit moment 17. Financieel gaat het allemaal net mede dankzij de goede subsidie van de gemeente. Hij verteld dat de subsidie voor 2024 al is gestort op onze rekening.  Ondanks het eigen vermogen is het fijn als er nog 2 nieuwe leden bij komen.

6          Verslag kascontrolecommissie

Corrie Huiding en Rinus Klompenhouwer verklaren de cijfers over 2023 te hebben ingezien en geen problemen/onjuistheden te hebben waargenomen. Zij vragen  daarom het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen volmondig geschied.De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester.

7          Verkiezing  Kascontrolecommissie

Corrie Huiding treed af als kascontroleur.  Rinus Klompenhouwer blijft dit nog een jaar doen, samen met Wilberd van der Kallen word de kascontrole commissie aangevuld voor volgend jaar.

                                 KOFFIE PAUZE

8          Begroting 2024

De Penningmeester biedt de vergadering, mede namens het bestuur de begroting aan voor 2024 Deze wordt met algemene stemmen goedgekeurd

9          Verkiezing bestuur

Zowel Sjaak, Ingrid en Henk stellen zich opnieuw verkiesbaar. Het bestuur geeft deze vergadering aan na dit jaar te willen stoppen. Er zijn bewegingen binnen de vereniging gaande om mensen te benaderen voor een bestuursfunctie. Bij deze de oproep dat kandidaten zich kunnen opgeven bij het bestuur voor 31 maart 2024. Zodat per 1 april begonnen kan worden aan formeren van een nieuw bestuur per Algemene Leden Vergadering  2025.          

10        Verenigingsjaarverslag

De voorzitter doet verslag over wat zoal is gebeurd gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Voor belangstellenden liggen enkele exemplaren op tafel.

11        Rondvraag

Ronald Wilschut: Hij  bied het bestuur en de beweegcoaches als waardering een attentie aan. De niet aanwezige coaches ontvangen op een later tijdstip de attentie.

Rinus Klompenhouwer:  Hij verzoekt om een aantal flyers om her en der uit te zetten.

Wilberd van der Kallen : Wilberd  doet het verzoek om de verjaar kalender op de nieuwe website te plaatsen.

Corrie Huiding:   Ook de notulen van deze vergadering als dat kan.

12        Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar deelname en inbreng en wenst allen

wel thuis.En we borrelden nog even gezellig na!

15 februari 2024                    Voorzitter                   Notulist

                                               Sjaak Vondenhoff       Corrie Huiding

.

Samenwerkingen

Onze vereniging is aangesloten bij de Harteraad (Patienten-organisatie) hetgeen betekent dat onze fysiotherapeuten bijscholingscursussen volgen en op deze manier op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op hun gebied.

Verder staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder de naam Spel-Ontspanning-Beweging ‘ 87.

Tot slot zijn wij lid van SportUtrecht.

Bewegen is goed voor iedereen!